.

.

.

.

برخی تالیفات:

♦ تـالیـف کتـاب "حـقوق بـیمه ؛ تعهدات در بیمه های غرامت " – تهران- انتشارات حقوقی مجد- 1390

تالیف مقاله " قلمرو تعهدات بیمه‏ گذار در ارائه اطلاعات موثر بر انعقاد عقد بیمه" - فصلنامه صنعت بیمه- پژوهشکده بیمه مرکزی ایران- 1386

تالیف مقاله  " تعهدات پیش قراردادی بیمه‏ گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری"- مجله تحقیقات حقوقی- دانشگاه شهید بهشتی- 1388

ارائه سمینار در پژوهشکده بیمه مرکزی ایران با موضوع  "طرح مباحثی نو در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار" – تهران-بهار 1386

♦ Basis of Contract Clause in the UK and the Necessity for Reforming Insurance Law in Iran - Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 2; 2017